ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο το Ατομικό Όργανο Επιλογής είναι ένα και μοναδικό και μπορεί να αλλάξει μόνο στη Β΄ τάξη Γυμνασίου, ύστερα από τεκμηριωμένο

αίτημα του κηδεμόνα του μαθητή, το οποίο κατατίθεται στο σχολείο μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων. Κατ? εξαίρεση, το Ατομικό Όργανο Επιλογής μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε τάξη του Γυμνασίου ή του Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι: i) Η αλλαγή αυτή επιβάλλεται για λόγους υγείας του μαθητή που αποδεικνύονται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, από την οποία προκύπτει ότι ο μαθητής, χρήζει απαλλαγής από το συγκεκριμένο μουσικό όργανο. Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής κατευθύνεται σε διαφορετικό Ατομικό Όργανο Επιλογής σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του σχολείου. ii) Δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση εκπαιδευτικού προσωπικού στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση. Σε αυτήν την περίπτωση ο μαθητής κατευθύνεται είτε σε διαφορετικό Ατομικό Όργανο Επιλογής της ίδιας ή διαφορετικής οικογένειας οργάνων, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του σχολείου και κατόπιν

ενημέρωσης του κηδεμόνα.